Ymweld â Ni

Eich Profiad yn Arena Abertawe

Hygyrchedd

Rydym ni yn Arena Abertawe yn cael ein gyrru gan angerdd am adloniant byw ac yn credu y dylai pawb rannu'r profiad. Gyda hynny mewn golwg, mae Arena Abertawe yn aelod o Gynllun Mynediad Cenedlaethol Hynt – menter gan Gyngor Celfyddydau Cymru a reolir gan Creu Cymru mewn partneriaeth â Diverse Cymru – ac rydym wedi gweithio, ac yn parhau i weithio, tuag at wneud y lleoliad mor hygyrch â phosib i bob cynulleidfa.

Darllen Mwy
Tu mewn i'r bont ffordd sy'n arwain at y fynedfa
Gweld o'r tu ôl i berfformiwr ar lwyfan yn soundcheck

Yr Awditoriwm

Yn ganolbwynt i’r Arena a’ch amser gyda ni, mae’r Awditoriwm wedi’i adeiladu’n bwrpasol gydag ymarferoldeb a chysur drwyddo draw, gan ganiatáu i ni groesawu rhai o berfformwyr gorau’r byd ym myd cerddoriaeth a chomedi, yn ogystal â chynyrchiadau theatr o safon fyd-eang, cynadleddau ac arddangosfeydd.

Yn llawn, gallwn gynnal 3,500 gyda chymysgedd o sefyll a seddi yn seddi  lefel isaf a chylch. Ar gyfer sioeau llai o faint, neu sioeau â seddau yn unig, mae'n bosib defnyddio seddi y gellir eu tynnu’n ôl i sicrhau bod pob sioe neu ddigwyddiad wedi’i gosod yn y fath fodd fel mai chi sydd wrth wraidd y cyfan bob amser.

Bwyd a Diod

Gyda chwe bar â stoc lawn, a bwydlen wych o fwyd a ddarperir yn lleol, mae Arena Abertawe ar fin rhoi'r holl luniaeth y gallech fod am ategu'ch noson berffaith allan. Eisiau osgoi prysurdeb cyffredinol y 'cyn-sioe'? Beth am uwchraddio i brofiad premiwm yn ein lolfa FSG!

Gyda chyfleusterau arlwyo ym mhob sioe, a'r gallu i ddarparu ar gyfer gwleddoedd o hyd at 750 ar y tro, gallwn warantu y byddwn wedi rhoi sylw i chi!

Top bar gyda phympiau cwrw
Gweld o Box Seat o'r band yn perfformio ar lwyfan

Diogelwch personol ac eiddo 

Eich diogelwch yw ein prif flaenoriaeth. Gan gydweithio ag awdurdodau lleol a chenedlaethol, mae mesurau diogelwch yn yr Arena yn cael eu hadolygu'n gyson er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i fod yn effeithiol ac yn gymesur.

Cofiwch, er na fyddwch efallai'n gweld yr holl weithgarwch diogelwch, bydd ein tîm bob amser yn gweithio'n galed y tu ôl i'r llenni i sicrhau eich bod yn ddiogel.

Darllen Mwy

Gwybodaeth am Berfformiadau

Dylai cynulleidfaoedd ddisgwyl pyrotechnegau, strobes a synau uchel wrth fynychu sioeau yn Arena Abertawe. Fodd bynnag, gan bod y cynnwys yn newid o sioe i sioe, cysylltwch â ni am fanylion penodol.

Cynghorir y rhai sy'n synhwyriad-sensitif i ddod ag unrhyw offer sydd ei angen i gael cymorth, er enghraifft, gwarchodwyr clustiau. Lle bo'n bosibl, byddwn yn cynnig perfformiadau mwy hamddenol.

Golwg haniaethol ar oleuadau llwyfan